قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
300٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی یغما گلرویی دارینوش یک مرد
120٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی یغما گلرویی دارینوش نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
350٫000 شعر ایرانی یغما گلرویی نگاه من رویایی دارم
50٫000 شعر ایرانی یغما گلرویی دارینوش مگر تو با ما بودی؟
160٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی یغما گلرویی جنس ضعیف
120٫000 شعر خارجی نزار قبانی و دیگران یغما گلرویی دارینوش تمام کودکان جهان شاعرند
125٫000 شعر ایرانی یغما گلرویی نگاه تصور کن