قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
230٫000 جامعه شناسی یرواند آبراهامیان بهرنگ رجبی چشمه مردم در سیاست ایران
380٫000 تاریخ یرواند آبراهامیان محمد ابراهیم فتاحی نشر نی تاریخ ایران مدرن
460٫000 تاریخ یرواند آبراهامیان احمد گل محمدی نی ایران بین دو انقلاب