قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
60٫000 شعر خارجی یانیس ریتسوس لیلی گلستان ثالث یونانیت و آخرین قرن قبل از بشر