قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
350٫000 رمان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی 1 (آقای دوشنبه)
320٫000 داستان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی (2)(سه شنبه عبوس)