قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
180٫000 داستان خارجی پاتریک دوویت پیمان خاکسار چشمه برادران سیسترز