قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
300٫000 داستان نوجوان کریس ریدل ریحانه جعفری هوپا اتولین و مدرسه ی آلیس اسمیت 2