قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
550٫000 تاریخ نیل مک گرگور ع پاشایی و گروه مترجمان چشمه یک تاریخ جهان در 100 شی ء