قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
399٫000 رمان ایرانی م. مودب پور نیریز یلدا
659٫000 رمان ایرانی م. مودب پور نیریز یاسمین
799٫000 داستان ایرانی م. مودب پور نیریز شب پره ها
289٫000 روانشناسی اندرو متیوس وحید افضلی راد نیریز آخرین راز شاد زیستن