قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
1٫750٫000 آشپزی و خانه داری نجف دریابندری کتاب مستطاب آشپزی (دوره دو جلدی)
750٫000 فلسفه و علوم اجتماعی برتراند راسل نجف دریابندری پرواز تاریخ فلسفه غرب
185٫000 داستان خارجی جبران خلیل جبران نجف دریابندری کارنامه پیامبر و دیوانه/ جیبی گالینگور