قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
349٫000 رمان ایرانی م.مودب پور نیریز یاسمین
239٫000 رمان فارسی م.مودب پور تبریز شیرین