قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
399٫000 رمان ایرانی م. مودب پور نیریز یلدا
659٫000 رمان ایرانی م. مودب پور نیریز یاسمین
300٫000 رمان فارسی م. مودب پور علم گندم
799٫000 داستان ایرانی م. مودب پور نیریز شب پره ها
380٫000 رمان فارسی م. مودب پور مولف رکسانا
459٫000 رمان فارسی م. مودب پور نسل نو اندیش پریچهر