قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 نمایشنامه میشل دویچ زیبا خادم حقیقت بیدگل یکشنبه/زندگی خوب (دو نمایشنامه)