قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
63٫000 داستان خارجی آلن دو باتن مهرناز مصباح به نگار یک هفته در فرودگاه
220٫000 هنر آلن دو باتن،جان آرمسترانگ مهرناز مصباح چشمه هنر همچون درمان