قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
280٫000 شعر ایرانی معینی کرمانشاهی سنایی ای شمعها بسوزید