قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
20٫000 داستان کودک هو گوانبین آرزو رمضانی مسیر دانشگاه یک کتاب،دو قصه (تخم لاک پشت شیطون/موش خرمای کشاورز)
50٫000 داستان کودک حمید عاملی مسیر دانشگاه شنل قرمزی
50٫000 داستان کودک حمید عاملی مسیر دانشگاه سفیدبرفی
50٫000 داستان کودک شقایق دادجو مسیر دانشگاه زیبای خفته