قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 عرفان و خودشناسی مسعود ناصری مثلث یک کوانتوم، عرفان و درمان
110٫000 فلسفه و علوم اجتماعی دکتر مسعود ناصری مثلث صفر( تولد و مرگ در فیزیک جدید)