قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
350٫000 رمان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی 1 (آقای دوشنبه)
320٫000 داستان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی (2)(سه شنبه عبوس)
450٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)
390٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)
390٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)
260٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)
230٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)
390٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)
390٫000 رمان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)
500٫000 رمان نوجوان پاتریک راتفوس مریم رفیعی بهنام سه گانه کوئوت شاه کش (کتاب اول:نام باد 2)
450٫000 رمان نوجوان پاتریک راتفوس مریم رفیعی بهنام سه گانه کوئوت شاه کش (کتاب اول:نام باد 1)