قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
137٫000 فلسفه و علوم اجتماعی استیو فولر محمدابراهیم محجوب گمان تجربه و هنر زندگی16 (علم)
120٫000 سرگذشت نامه لسلی اسکرای وینر محمدابراهیم محجوب گمان تجربه و هنر زندگی11 (کاروان امید:سرگذشت تری فاکس)
185٫000 فلسفه و علوم اجتماعی پل دیویس محمدابراهیم محجوب گمان تجربه و هنر زندگی 4 (بنیانی علمی برای جهان عقلانی)