قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
985٫000 داستان کوتاه خارجی مجموعه ای از نویسندگان حسن افشار مرکز یک درخت، یک صخره، یک ابر (برجسته ترین داستان های کوتاه دو قرن اخیر)