قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
390٫000 تاریخ ایران مارک گازیوروسکی بهرنگ رجبی چشمه کودتای ایرانی (28 مرداد،قرنی،نوژه)،(اندیشه ی امروز ایران10)