قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
180٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل مامورهای اعدام