قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه
180٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل مامورهای اعدام
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل غرب غمزده