قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
67٫000 داستان خارجی میگل آنخل آستوریاس لیلی گلستان کتاب مهناز مردی که همه چیز داشت
98٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز لیلی گلستان مرکز گزارش یک مرگ
95٫000 داستان خارجی ایتالو کالوینو لیلی گلستان مرکز شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
250٫000 رمان خارجی رومن گاری لیلی گلستان ثالث زندگی در پیش رو
400٫000 رمان خارجی اوریانا فالاچی لیلی گلستان امیر کبیر زندگی جنگ و دیگر هیچ
250٫000 داستان خارجی فرانسواز ژیلو لیلی گلستان آگاه زندگی با پیکاسو
169٫000 داستان خارجی آلبر کامو لیلی گلستان مرکز بیگانه (ترجمه لیلی گلستان)
220٫000 داستان خارجی ایتالو کالوینو لیلی گلستان آگه اگر شبی از شب های زمستان مسافری