قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 شعر ایرانی لیلا کرد بچه نیماژ یک شب پرنده ای
70٫000 شعر ایرانی لیلا کرد بچه فصل پنجم موی سفیدم اتفاقی نیست
70٫000 شعر ایرانی لیلا کرد بچه فصل پنجم کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگتر است