قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
240٫000 ورزش ریچارد هیتلمن لیلا آزادی معیار اندیشه یوگا در 28 روز
140٫000 مدیریت بازاریابی و فروش اسپنسر جانسون لیلا آزادی معیار فروشنده یک دقیقه ای