قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
140٫000 مدیریت بازاریابی و فروش اسپنسر جانسون لیلا آزادی معیار فروشنده یک دقیقه ای