قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 15 (کدام هیولا؟)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 14( بیسکویت ها)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 13 (ماجرای تماشایی (تاحدی))
220٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 10 (مهارت های خفن)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 08 (آره نه شاید)
320٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 07 (یک کم بختم گفته)
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 06 (خوردنی های خیلی ویژه (نه))
220٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 05 (خیلی فوق العاده است (توی بعضی کارها))
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 04 (فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان))
410٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 03 (همه چی محشر است (نسبتا))
380٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 02 (بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر))
300٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 01 (دنیای معرکه ی تام گیتس)