قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
110٫000 جامعه شناسی فیلیپ راث پیمان خاکسار چشمه یکی مثل همه