قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
240٫000 داستان نوجوان جرونیمو استیلتن فرناز تبریزی هوپا ماکاموشی 01 (چشم زمردین،جواهر گمشده)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 6 (جناب تام گوگولی می شود)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 4 (جناب تام یاد می گیرد بچه ی خوبی باشد)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 3 (جناب تام به مریخ می رود)
100٫000 داستان کودک لی هابز فرناز تبریزی هوپا جنگولک بازی های جناب تام 2 (جناب تام به ساحل می رود)