قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
100٫000 آموزشی کودک علیرضا کریمی عارف کامل یک تا ده (آشنایی با اعداد فارسی)
100٫000 آموزشی کودک علیرضا کریمی عارف کامل وان تو تری (با رنگ آمیزی)
200٫000 آموزشی کودک علیرضا کریمی عارف کامل آشنایی با الفبای فارسی (با رنگ آمیزی)