قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
165٫000 داستان خارجی یاشار کمال علیرضا سیف الدینی نیماژ یاغی