قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
270٫000 رمان نوجوان جنیفرای.نیلسن عادله قلی پور پرتقال یک شب فاصله
220٫000 رمان نوجوان گوردن کورمن عادله قلی پور پرتقال سرینیتی