قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
15٫000 گوناگون شل سیلور استاین سیما مجیدزاده گل آفتاب یک زرافه و نیم جیبی
80٫000 داستان خارجی شل سیلور استاین ثمین بزرگمند ثالث درخت بخشنده