قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
310٫000 روانشناسی سیروس شمیسا قطره یونگ می‌گوید (قطره)
140٫000 ادبیات سیروس شمیسا قطره گزیده منطق‌الطیر عطار