قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد سپیده باوران یک بغل کاکتوس
240٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران هبوط
25٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران نیایش ها
60٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران نیایش
44٫000 شعر ایرانی قاسم رفیعا. محمد بهبودی نیا سپیده باوران گزیده شعر امروز خراسان (سرزمین شعر)
28٫000 شعر ایرانی عبدالرضا رضائی نیا سپیده باوران کفش های مجنون گم گشت
35٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران علی حقیقتی بر گونه اساطیر
79٫000 شعر ایرانی محمدکاظم کاظمی سپیده باوران شمشیر و جغرافیا
400٫000 نقد ادبی محمدکاظم کاظمی سپیده باوران شعر پارسی
55٫000 شعر ایرانی جلیل صفر بیگی سپیده باوران شعر امروز 18(هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب)
12٫000 شعر ایرانی جلیل صفر بیگی سپیده باوران شعر امروز و
25٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران سیمای محمد
140٫000 گوناگون رضا امیرخانی سپیده باوران سرلوحه ها
440٫000 ادبیات محمدکاظم کاظمی سپیده باوران روزنه (مجموعه آموزشی شعر)
80٫000 شعر طنز اسماعیل امینی سپیده باوران دکتر بازی
120٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد و محمدمهدی سیار سپیده باوران دادخواست (100شعر اعتراض)
25٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران چه نیازی است به علی؟
12٫000 شعر ایرانی میلاد عرفان پور سپیده باوران جشن فراموشی ها
70٫000 ادیان دکتر علی شریعتی سپیده باوران امت و امامت