قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
5٫500 کودک و نوجوان سوسن طاقدیس شباویز یک راه دور و دراز