قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 نمایشنامه میشل دویچ زیبا خادم حقیقت بیدگل یکشنبه/زندگی خوب (دو نمایشنامه)
120٫000 نمایشنامه میشل ویناور زیبا خادم حقیقت بیدگل پرتره یک زن