قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
120٫000 نمایشنامه میشل ویناور زیبا خادم حقیقت بیدگل پرتره یک زن