قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
100٫000 سینما و تئاتر احمد طالبی نژاد زاوش مطالعات سینمایی به روایت ناصر تقوایی
110٫000 شعر ایرانی علی بابا چاهی زاوش عقل عذابم می دهد
195٫000 داستان خارجی ای. ال. داکترو امیر احمدی آریان زاوش پیش روی
80٫000 داستان خارجی ویکتور پلوین پیمان خاکسار زاوش اومون را
185٫000 شعر ایرانی سید علی صالحی زاوش اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ(گزینه شعر)