قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
225٫000 ورزش ریچارد هیتلمن علی اصغر شجاعی تهران آموزش یوگا و مدی تیشن در 30 روز
300٫000 ورزش ریچارد هیتلمن بهناز پیاده بهزاد آموزش و تمرین یوگا در 28 روز