قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
120٫000 تاریخ ایران ریشارد کاپوشچینسکی بهرنگ رجبی ماهی شاهنشاه