قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 روانشناسی و موفقیت اسپنسر جانسون صدیقه ابراهیمی دایره یک دقیقه برای خودم
140٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا مقدم دایره هر روز به سوی تو می آیم
250٫000 روانشناسی و موفقیت نیل دونالد والش توران دخت تمدن (مالکی) دایره گفتگو با خدا ج2
400٫000 روانشناسی و موفقیت نیل دونالد والش توران دخت تمدن (مالکی) دایره گفتگو با خدا ج 1
200٫000 روانشناسی نیل دو نالد والش توراندخت تمدن دایره گفتگو با خدا 3
350٫000 روانشناسی و موفقیت وین دایر بدری نیک فطرت دایره زنده باد خودم
270٫000 روانشناسی و موفقیت لئو بوسکالیا توران دخت تمدن (مالکی) دایره زندگی با عشق چه زیباست
160٫000 روانشناسی و موفقیت هایم گینوت مهدی قراچه داغی دایره روانشناسی بلوغ
350٫000 روانشناسی و موفقیت یان استوارت ون جونز بهمن داد گستر دایره تحلیل رفتار متقابل
150٫000 روانشناسی و موفقیت لئو بوسکالیا ناهید ایران نژاد دایره بیا دریا شویم
325٫000 خانواده و تربیت فرزند آدل فابر-الین مازلیش نفیسه معتکف دایره به بچه ها گفتن،از بچه ها شنیدن ج2
300٫000 خانواده و تربیت فرزند آدل فابر-الین مازلیش نفیسه معتکف دایره به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن ج1
150٫000 روانشناسی موفقیت دونالد ترامپ،بیل زنکر مهرداد همتیان دایره بزرگ فکر کن (موفقیت در کار و زندگی به روش دانالد ترامپ!؟)
150٫000 عرفان و خودشناسی جی پی واسوانی فریبا مقدم دایره برای آن به سوی تو می آیم...
150٫000 روانشناسی آنیلا یافه - یولاندو یاکوبی حسن اکبریان طبری دایره انسان و نمادهای هنری