قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 8 (دردسر در کارخانه ی چتر سازی)
120٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 7 (سال نوی چینی)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 6 (معما در جام جهانی فوتبال)
110٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 5 (در جستجوی موها)
110٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 4 (یک روز در میدان اسب دوانی)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 3 (مهمان ناخوانده)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 2 (مومیایی گمشده)
300٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 10 (پرونده ی ویژه:فراتر از ترس)
135٫000 داستان نوجوان آنتونیو ایتوربه رضا اسکندری هوپا پرونده های کارآگاه سیتو 1 (1 دستیار همه فن حریف)
210٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس رقیه محمودی پرتقال بیگ نیت 7 دردسرساز تمام عیار(رفیق با مرام)
210٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس نیلوفر امن زاده پرتقال بیگ نیت 6 دردسرساز تمام عیار(یکه تازی می کند)
210٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس سارا فرازی پرتقال بیگ نیت 5 دردسرساز تمام عیار(نیت عوض می شود)
210٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس نسترن فتحی پرتقال بیگ نیت 4 دردسرساز تمام عیار(کشته مرده ی موفقیت)
210٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس نسترن فتحی پرتقال بیگ نیت 3 دردسرساز تمام عیار(خوش بیار محل)
210٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس سارا فرازی پرتقال بیگ نیت 2 دردسرساز تمام عیار(یک حمله ی دیگر)
350٫000 داستان نوجوان لینکلن پیرس نسترن فتحی پرتقال بیگ نیت 1 دردسرساز تمام عیار(اعجوبه ی کلاس)
490٫000 داستان نوجوان محمدرضا شمس ذکر بهترین قصه‌های شاهنامه(3ج،قابدار)
260٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 7 (زمانی که هم بازی پولاک بودم)
250٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 6 (زمانی که هم سبیل دالی بودم)
190٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 5 (زمانی که هم صحبت فریدا بودم)
250٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ‌ها 4 (زمانی ‌که‌‌‌‌ هم ‌سنگر‌ پیکاسو بودم)
230٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 2 (زمانی که همسایه ی میکل آنژ بودم)
230٫000 داستان نوجوان محمدرضا مرزوقی هوپا بچه محل نقاش ها 1 (زمانی که هم خانه ی داوینچی بودم)
300٫000 داستان نوجوان آدام گیدویتز شبنم حاتمی پرتقال انجمن‌نجات‌تک‌شاخ(1)موجود‌عجیب‌جنگل‌کاج
350٫000 داستان نوجوان آدام گیدویتز،جسی کیسی شبنم حاتمی پرتقال انجمن نجات تک شاخ 2 (اژدهای شفابخش سرزمین باسک)
265٫000 داستان نوجوان کایرا کاس رباب پورعسگر بهداد انتخاب 5 (تاج)
535٫000 داستان نوجوان کایرا کاس رباب پورعسگر بهداد انتخاب 3 (شاهدخت)
460٫000 داستان نوجوان کایرا کاس رباب پورعسگر بهداد انتخاب 1 (انتخاب)
250٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 4 (جنگ جنگل)
220٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 3 (ترانه ی پارک)