قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
985٫000 مجموعه داستان خارجی مجموعه ای از نویسندگان حسن افشار مرکز یک درخت، یک صخره، یک ابر (برجسته ترین داستان های کوتاه دو قرن اخیر)
175٫000 هنر حسن افشاری پارینه هنر نقاشی ایران از آغاز تا اسلام