قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
700٫000 روانشناسی جیمز هالیس سیدمرتضی نظری بنیاد فرهنگ زندگی یافتن معنا در نیمه دوم عمر
350٫000 روانشناسی جیمز هالیس فریبا مقدم بنیاد فرهنگ زندگی مرداب روح