قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 داستان نوجوان جکسون پیرس سعیده اشرفیان پرتقال مهندس الی