قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
380٫000 رمان خارجی جوجو مویز مریم مفتاحی آموت یک بعلاوه یک
390٫000 رمان خارجی جوجو مویز مریم مفتاحی آموت میوه خارجی
360٫000 داستان خارجی جوجو مویز مریم مفتاحی آموت من پیش از تو
290٫000 رمان خارجی جوجو مویز طناز باقری میلکان سرپناه بارانی
300٫000 رمان خارجی جوجو مویز کتایون اسماعیلی میلکان دختری که رهایش کردی
290٫000 رمان خارجی جوجو مویز یاسمن فروغی فر میلکان خلیج نقره ای
370٫000 داستان خارجی جوجو مویز مریم مفتاحی آموت پس از تو (ادامه ی رمان من پیش از تو)
170٫000 رمان خارجی جوجو مویز منظر رستم نژاد نگاه آخرین نامه عاشقت