قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
15٫000 شعر ایرانی جواد کلیدری شاملو یکی این همه گل را از دستم بگیرد
10٫000 شعر ایرانی جواد کلیدری شاملو کادوی غمگین