قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 ادبیات جمعی از نویسندگان مروارید یادمان همزاد عاشقان جهان. قیصر امین پور
95٫000 کودک و نوجوان جمعی از نویسندگان لاله جعفری کتابهای بنفشه قصه هایی برای 9 ساله ها
90٫000 کودک و نوجوان جمعی از نویسندگان لاله جعفری کتاب های بنفشه قصه هایی برای 8 ساله ها
90٫000 کودک و نوجوان به قلم جمعی از نویسندگان لاله جعفری کتابهای بنفشه قصه هایی برای 7 ساله ها
90٫000 کودک و نوجوان جمعی از نویسندگان لاله جعفری قدیانی قصه هایی برای 6 ساله ها
95٫000 کودک و نوجوان به قلم جمعی از نویسندگان لاله جعفری کتابهای بنفشه قصه هایی برای 5 ساله ها
80٫000 علمی، آموزشی جمعی از نویسندگان کمال بهروز کیا قدیانی چرا و چگونه 53 (قطار و راه آهن)