قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو روشا نوبت عاشقی
74٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو - مهر و مهتاب**
210٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان مهر و مهتاب
180٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو برکه خورشید شعله آبی
200٫000 داستان ایرانی تکین حمزه لو برکه خورشید زندگی شیرین
160٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو روشا راه طولانی
135٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان در پایان شب