قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 داستان کودک تووه یانسون مرسده خدیور محسنی هوپا مومی ترول ها (۳)(کلاه جادو)
190٫000 داستان کودک تووه یانسون مرسده خدیور محسنی هوپا مومی ترول ها (۲)(ترولک و ستاره دنباله دار)