قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
550٫000 تاریخ جهان پرنس ژولین منوچهر مطیعی دبیر،سمیر راسپوتین
100٫000 تاریخ جهان مهاتما گاندی باقر موسوی زنجانی جامی،مصدق این است مذهب من