قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
50٫000 شعر فارسی قاسم رضادوست بوتیمار یک پاکت از صلح به نشانی دنیا
80٫000 شعر خارجی مانا آقایی بوتیمار هواپیمایی به آرامی سنجاقک ( منتخب شاعران آسیای دور)
110٫000 شعر خارجی انتخاب و برگردان: طاهره میرزایی بوتیمار هر زنی درخت خود را می شناسد
75٫000 شعر ایرانی علی عبدالرضایی بوتیمار مادرد
60٫000 شعر خارجی حسن صفدری بوتیمار غزل غزل های سلیمان
95٫000 شعر ایرانی علی عبدالرضایی بوتیمار عاشق ماشق
59٫000 داستان کوتاه خارجی جیمز تربر و دیگران بوتیمار شوخی
320٫000 محمد مختاری بوتیمار زاده ی اضطراب جهان
105٫000 شعر ایرانی بهرام اردبیلی بوتیمار رهگذری در خواب پروانه ها
42٫000 شعر ایرانی باران حجتی بوتیمار دوچرخه
215٫000 ادبیات حسن گل محمدی بوتیمار دکتر شفیعی کدکنی چه می گوید (بوتیمار)
95٫000 شعر خارجی چارلز بوکوفسکی احمد پوری بوتیمار آویزان از نخ
95٫000 شعر خارجی ام کلثوم محسن بوالحسنی بوتیمار اولین پنجشنبه
85٫000 شعر ایرانی کاوه سلطانی بوتیمار آلت قتاله